รวมคาถาต่างๆ
คาถาเรียกจิตคน
จิตตะ มหาจิตตัง ปิยังมะมะ
 
คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์
นะมะนะอะ นอกอนะอะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มหิสุตัง สุนะ พุทธัง สุอะนะอะ
เสกของขายภายในร้าน จะขายของดี
 
คาถาป้องกันอันตราย
รูปพระพุทโธ โหหิ
คาถาบทนี้ วิธีใช้ให้ภาวนาคาถานี้เสกน้ำลายกลืนลงไปก่อนออกจากบ้าน ท่านกล่าวว่า แม้แต่ปืนก็ยิงไม่ออก
 
คาถา 108
ว่านะโม ๓ จบ
พุทโธโลกัสสะ สะระณังอะหัง อะหังกุสะลา ธัมมะติ นะโมพุทธายะ อะอิยะสุยะ สัพสุข อะนะโมพุทธายะ เวสสุวัณโณ โสภะคะวา กุมภายะสะ ปะรายัตติ
 
คาถาหยุดสัตว์ร้าย, คน
โอมคุคะ โอมแยกคะ โอมแสงดี โอมปีแตก โอมสีสวาหะ
 
คาถาเป่าหัว
นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ หุลุลุ สวาหายะวะโร วะรัญญู วะระโท วะละหะโร อนุตตะโร อะเทสวาหะ
 
คาถาเดินทาง
ว่านะโม ๓ จบ
อิติปิโส ภะคะวา พระพุทธเจ้าสั่งมา พระโมคคัลลาย์ ยันติ นะแคล้วโมคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิโสภะคะวา
 
คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ 
คาถานี้ ภาวนาทำให้เป็นฌาน นิมิตต่างๆ จะแจ่มใสและมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามประสงค์
 
คาถาภาวนาขอลาภ
อิติปิโส ภะคะวา อะอามะอะอุ อิสวาสุ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นะโม พุทธายะ นะชาลีติ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เมตตา จะมหาเทชะ สัพพะเสน่หา จะปูชิโต สัพพะสุขขัง จะมหาลาภัง สัพพะโกทัง วินาสสันติ มะอะอุ เมตตา สัพพะราชา สัพพะเสน่หา สัพพะชะนา สัพพะเสน่หา จะปูชิโต สัพพะสุขขัง จะมหาลาภัง สัพพะโกทัง วินาสสันติ
ท่องให้มากๆ
 
คาถาเรียกเงิน
มานิมามา นะชาลีติ มะอะอุ
 
คาถาเงินล้าน
นาสังสิโม พรหมา จะมหาเทวา สัพเพยิกขา ปะรายันติ พรหมา จะมหาเทวา อะภิลาภา 
ภะวันตะเม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ 
พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็งเพ็ง พาพา หาหา ฤาฤา
 
คาถาจินดามณี
โอมจินดา มะนินะโนไมหัง บุพพระกัมมัง ปัญญา วะทิหิสุขัง เอหิลาภัง ขัตตัง สวาโหม
 
คาถามหาเสน่ห์
นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู ออมมะชะชวย ระรวยตังจัด
ระรวยตังทะลอม ตวนเตียน มะไดดอม ออมนอด ฮองกอด ติตาสวาหะ
 
คาถาพระบัวเข็ม
สุวรรณะระชะตังมหาสุวรรณะระชะตัง
อังคะตะเศรษฐีมหาอังคะตะเศรษฐี
มิคคะตะเศรษฐีมหามิคคะตะเศรษฐี
ปุริเศรษฐ์สีวาอิตถีวา พรหมณ์มณีวา
ให้ใจเขาเบาเหมือนนุ่น อย่าให้ขาด หินระญาติอย่าขาดสาย ให้ไหลมาต่อๆ เป็นดั่งน้ำบ่อแก้ว อย่าคลาดแคล้วหยาดเพียงตา พูดด้วยเท้าให้ถูกตา พูดด้วยพญาให้ถูกหน้า พูดด้วยขุนกล้าให้อ่อนใจลง ปลงใจไว้ให้ไหลมา ดั่งทรายไหลแล้ง โอมสวาโหมติด